برگه تقلب الگوهای نمودار

Chart Patterns Cheat Sheet

در اینجا یک برگه تقلب وجود دارد که به شما کمک می کند تا متداول ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار را شناسایی کنید.

Bullish Flag

الگوی پرچم (صعودی)

Bullish Flag

Bearish Flag

الگوی پرچم (نزولی)

Bearish Flag

Ascending Triangle

الگوی مثلث (صعودی)

Ascending Triangle

Descending Triangle

الگوی مثلث (نزولی)

Descending Triangle

Symmetrical Triangle

الگوی مثلث متقارن

Symmetrical Triangle

Bullish Channel

الگوی کانال (صعودی)

Bullish Channel

Bearish Channel

الگوی کانال (نزولی)

Bearish Channel

Cup And Handle

الگوی فنجان و دسته

Cup And Handle

Double Bottom

الگوی کف دو قلو

Double Bottom

Head and Shoulders

الگوی سر و شانه

Head and Shoulders

Inverse Head and Shoulders

الگوی سر و شانه وارونه

Inverse Head and Shoulders

Diamond Top

الگوی الماس (نزولی)

Diamond Top

Diamond Bottom

الگوی الماس (صعودی)

Diamond Bottom

Rising Wedge

الگوی کنج (صعودی)

Rising Wedge

Falling Wedge

الگوی کنج (نزولی)

Falling Wedge

Triple Bottom

الگوی کف سه قلو

Triple Bottom

Bump and Run

الگوی بامپ اند ران (روند صعودی)

Bump and Run

Bump and Run

الگوی بامپ اند ران (روند نزولی)

Bump and Run